TIPS TILL FÖRETAGARE INFÖR DET NYA ÅRET

För dig som är entreprenör bör du tänka på vissa saker inför det kommande årsskiftet.

GENERELLA TIPS TILL FÖRETAGARE

INVENTARIER

Funderar du på att optimera din skattesituation? En strategi är att köpa inventarier av mindre värde före årsskiftet för att dra nytta av skatteförmåner. Detta gäller särskilt om de enskilda inköpen inte är relaterade till varandra och håller sig inom det avsedda beloppet av ett halvt prisbasbelopp (26 250 kr för 2023).

STARTA AKTIEBOLAG ELLER OMBILDA DIN ENSKILDA FIRMA

För de som överväger att starta ett aktiebolag eller genomgå en ombildning finns det skattefördelar att utforska. Registrera ditt bolag före årsskiftet för att maximera möjligheten till lägre kapitalskatt och utdelning. Det ger möjligheten att dra nytta av den lägre skattesatsen på 20 % vid utdelning om bolaget genererar goda resultat. Det är viktigt att aktierna i bolaget ägs före årsskiftet och pengarna för aktierna behöver vara insatta på banken före 1 januari 2024 för att dra nytta av sparad utdelning.

PRELIMINÄR INKOMSTDEKLARATION

Företag betalar månatlig preliminärskatt baserat på förväntade resultat. Vid årets slut kan du justera efter verkligt resultat – återfå överskott eller betala extra. Undvik kostnadsränta genom att anpassa skattebetalningarna enligt företagets faktiska ekonomiska prestationer.

E-HANDEL OCH OSS-REGISTRERING

Planera för eventuell OSS-registrering om försäljning till privatpersoner inom EU överstiger 10 000 EUR (ca 100 000 kronor). OSS (One Stop Shop) är en tjänst hos Skatteverket, där du kan redovisa momsen i enlighet med de nya momsreglerna inom EU.

UNDVIK FEL I ÅRSREDOVISNINGEN

Dubbelkolla balansräkningen och resultaträkningen för att undvika vanliga fel i årsredovisningen. Det kan påverka kreditvärdigheten negativt. Vid osäkerhet om årsredovisningens korrekthet kan det vara klokt att överväga att ta hjälp av en redovisningskonsult.

TIPS TILL ÄGARE AV FÅMANSBOLAG ENLIGT 3:12-REGLERNA

TA UT RÄTT LÖN

Under förutsättning att bolaget har tillräckligt med resultat och likviditet bör du överväga att ta ut rätt lön för att optimera skattesituationen. För inkomstår 2023 bör den totala årsinkomsten inte överstiga 613 900 kr (brytpunkten för statlig inkomstskatt), och för personer över 65 är gränsen 683 200 kr. För att optimera förmånerna för inkomster under 2023, bör man beakta gränserna för pensionsgrundande inkomst (PGI) på 599 601 kr, sjukpenninggrundande inkomst (SGI) på 525 000 kr och föräldrapenning (baserad på SGI) på 525 000 kr. Genom att välja lön upp till 599 601 kr möjliggörs maximal avsättning till pension och rätt till maximal ersättning från Försäkringskassan vid sjukdom eller föräldraledighet.

UTDELNING

För att ta utdelning enligt förenklingsregeln 2024 krävs inga specifika löneuttag, och om du äger andelarna vid början av året kan du ta ut lågbeskattad utdelning upp till 204 325 kr. För att öka utdelningen (till låg beskattning) genom lönebaserad utdelning måste du uppnå en viss lönenivå under 2023, och som ensam anställd måste du ta ut minst 469 264 kr för att få lönebaserad utdelning på 234 632 kr 2024. Du har alltid möjligheten att avstå från att ta utdelning, och i sådana fall sparas ditt utdelningsutrymme för användning i framtida år.

TJÄNSTEPENSION

För de flesta anställda ingår tjänstepension från arbetsgivaren utöver den allmänna pensionen från staten. Som företagare ansvarar du själv för att kompensera detta genom eget pensionssparande, oftast cirka 4,5–6 procent av din lön eller överskott. Vid löner över 46 438 kronor per månad krävs ett sparande på 30-31,5 procent utöver denna summa för att matcha en anställds pension. Avdrag för tjänstepension bör göras med försiktighet och uppgå till max 35 % av den anställdes lön, dock högst 525 000 kr per år och anställd.

JULGÅVA

Anställda kan motta skattefria julgåvor med ett värde upp till 500 kr inklusive moms. För att vara skattefri måste julgåvor ges till alla anställda eller åtminstone en betydande grupp. Om gåvans värde överstiger 500 kronor ska den anställde förmånsbeskattas för hela värdet från första kronan, och arbetsgivaren ska betala arbetsgivaravgifter på det totala beloppet. En julgåva i form av pengar eller ett presentkort som kan bytas mot pengar är inte skattefri. Däremot omfattas vanligtvis presentkort som endast kan användas för en specifik vara eller tjänst av skattefriheten.

FRISKVÅRD

Använd det skattefria friskvårdsbidraget för att främja hälsa och välbefinnande för dina anställda. Företag kan täcka kostnader för anställdas friskvård upp till 5000 kr per anställd och år. Läs om de senaste förändringarna i reglerna och hur du kan främja hälsa och välbefinnande bland dina anställda här.

MILERSÄTTNING OCH TRAKTAMENTEN

Från den 1 januari 2023 ökade den skattefria milersättningen för tjänsteresor till 25 kr/mil och förmånsbilar till 12 kr/mil (9,50 kr/mil för elbilar). Kom ihåg att lämna in körjournalen och reseräkningen för att inkludera kostnaden i bokslutet. Samma gäller för skattefria traktamenten, se villkoren och läs mer här.

RÄNTA PÅ PRIVAT INLÅNING TILL BOLAGET

Om du lånar pengar till ditt bolag kan du få ränta från företaget. Räntan ska vara marknadsmässig, motsvarande det bolaget hade betalat till ett kreditinstitut. En tumregel är statslåneräntan + 1 till 3 procent. Tänk på att företaget måste ha haft behov av lånet i verksamheten. Räntan är avdragsgill för företaget, medan du beskattas privat med 30% under inkomst av kapital.

FÖRBÄTTRA VIKTIGA NYCKELTAL

Betala av skulder för att öka bolagets soliditet. Om ditt företag har gått med förlust under året och har en svag finansiell ställning, överväg att tillskjuta medel som aktieägartillskott innan årsskiftet. Detta kommer att förbättra det egna kapitalet och ge en mer positiv bild i årsredovisningen. Likaså kan det vara fördelaktigt att genomföra en nyemission före årsskiftet av samma skäl.

SE ÖVER OM BOLAGET NÄRMAR SIG GRÄNSVÄRDENA FÖR REVISIONSPLIKT

Om ditt företag inte har revisor bör du regelbundet överväga om det närmar sig gränsvärdena för revisionsplikt. Om ditt företag uppfyller mer än ett av följande villkor under de senaste två räkenskapsåren, blir det nödvändigt att anlita en revisor:

  • Fler än 3 anställda.
  • Balansomslutningen överstiger 1,5 miljoner kronor.
  • Nettoomsättningen överstiger 3 miljoner kronor.
LIKVIDERA BOLAG

Om ett bolag inte ska användas längre, överväg att likvidera det innan årsskiftet för att undvika kostnader för årsredovisning och inkomstdeklaration. Den mest smidiga och troligtvis mest prisvärda metoden är att överlåta bolaget till en pålitlig snabblikvidator som tar hand om likvidationen. Säkerställ att du väljer en trovärdig aktör som verkligen avslutar bolaget utan att sälja det vidare.

TIPS TILL ÄGARE AV ENSKILDA FIRMOR

SKATTEEFFEKTIV RESULTATPLANERING

Genom periodiseringsfonder kan du skjuta upp beskattningen med upp till 30% av resultatet under sex år för att fördela inkomsten över tiden. I vissa fall kan användningen av expansionsmedel vara skattemässigt fördelaktig för att spara överskott i bolaget.

På samma sätt som i aktiebolag, bör du i enskilda firman tillåta beskattning av överskott i linje med pensionsgrundande inkomst (cirka 600 000 kr) innan du beslutar vad du ska göra med resterande överskott för att optimera din skattesituation.

RÄNTEFÖRDELNING KAN SÄNKA SKATTEN

Vid årsskiftet påverkar kapitalet på ditt företagskonto för din näringsverksamhet dina möjligheter att sänka skatten. Genom att använda räntefördelning, där en del av vinsten flyttas till kapitalinkomster med 30 procent skattesats, kan du strategiskt minimera skattebördan. Beräkna en schablonmässig ränta på ditt verksamhetskapital – för inkomståret 2023 är den 7,94 procent.

ÖVERGÅNG TILL K2-REGELVERKET

När företagets omsättning överstiger 3 miljoner kronor måste man överge det förenklade årsbokslutet och istället följa K2-regelverket.